Десетте Бургаски Извора

Ротари клуб “Бургас Приморие” успешно приключи изпълнението на проекта "Десетте Бургаски Извора".

Цел на проекта: осигуряване на информация и възможности за безопасно използване на питейните водоизточници от населението на територията
на Бургаска област, както и популяризиране на неизвестни сред широкия кръг от населението източници на води с добри и полезни показатели за питейни цели.

Финансирането на проекта се осъществява от: Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482, Ротари клуб “Бургас Приморие” и клуб Инер Уил Бургас.

Изпълнител на проекта: Ротари клуб “Бургас Приморие”

В рамките на проета Ротари Клуб Бургас-Приморие обследва състава на около 20  каптирани извори и сондажи, нерегламентирани в задълженията за контрол и изследване от страна на РЗИ, ВиК и други държавни и общински органи, поради факта, че са изградени от физически лица или по частни проекти.

Бяха извършени минимум два извършваните микробиологични анализи - един през пролетта и един през летния сезон.В процеса на обследването се установи, че част от изследваните извори не отговарят по биологични показатели на изискванията съгласно Наредбата  за качествата на питейните води. 

На всички водоизточници, чиято вода е годна за пиене и  всички показатели на водата са в нормите са поставени информационни табели. На картата по-долу са обозначени 10 – те извора с най-добри показатели: