За клуба

Сдружение с нестопанска цел 'Ротари Клуб Бургас - Приморие"

Сдружението има следните основни цели: поощряване и поддържане идеала за служба на обществото като база за достойни начинания и по-специално да поощрява и поддържа: развитието на познанствата и осведомеността като възможности за служба, всички полезни занятия, като възможност да се служи на обществото, всеки ротарианец да прилага идеала за служба в своя личен, профисионален и обществен живот, напредъка на международно разбирателство, добрата воля и мира чрез една световна общност на лица от деловите среди и професиите, обединени от идеала да служат на обществото.

За постигане на своите цели сдружението извършва следните дейности: развитие и участие в програми за подпомагане на нуждаещите се членове на обществото, програми за развитие на здравеопазването, културата и образованието, програми за младежки обмен, осигуряване на стипендии за обучение, организиране на семинари за обучение.